Digitale economie van Singapore

In High tech, Innovation Policy, News, Smart City, Urban development by Elsbeth Nijhuis

Artikel | 29 augustus 2017 | Elsbeth Nijhuis

ICT is een sleuteltechnologie in Singapore’s Smart Nation ambitie. Voor het verhogen van leefbaarheid in de stad, de gezondheid en het verhogen van de productiviteit ligt de aandacht bij digitale oplossingen. Belangrijke technologieën voor deze digitale oplossingen zijn IOT, kunstmatige intelligentie, cyber security en immersive data. Voorwaarde voor het gebruik de nieuwe technologieën is een goede infrastructuur. De Singaporese overheid maakt het beleid, de roadmap en speelt ook een rol in de uitvoer van de Smart Nation ambitie. Naast de rol van de overheid, beschrijft dit artikel de rol van kennisinstellingen en industrie in de digitale agenda van Singapore en kansen voor innovatie samenwerking. Voor het in kaart brengen van de digitale economie van Singapore, is de Nederlandse digitale agenda als leidraad genomen.

Belang digitalisering in Singapore
Singapore is met ruim 5.7 miljoen inwoners op een oppervlakte ten grootte van de Noordoostpolder een dichtbevolkt land met een van de snelst groeiende verouderende bevolking en zonder natuurlijke bronnen. Om Singapore leefbaar te houden met een hoge kwaliteit van leven voor de inwoners wordt gekeken naar oplossingen in de digitale technologie. Dit ondersteunt de ambitie van Singapore om ’s werelds eerste Smart Nation te zijn waarbij de aandacht ligt op digitalisering. Naast het verhogen van leefbaarheid en gezondheid ligt de aandacht op digitale technologie implementatie voor het verhogen van de productiviteit in Singapore.

 
Figuur 1: Digitale technologie oplossingen voor nationale uitdagingen Singapore (Bron: Smart Nation Singapore)

Een Smart Nation zijn vereist een hoog niveau van ICT infrastructuur, gestandaardiseerde netwerken en gemeenschappelijke doelen van publieke en private belanghebbenden. In Singapore neemt de overheid de leiding in het maken van het beleid, het afstemmen van publieke en private belanghebbenden en het formuleren en uitvoeren van Smart Nation initiatieven. Het Smart Nation Plan definieert vijf sectoren waarin digitale technologie oplossingen biedt voor inwoners.

  • Transport
  • Huis & omgeving
  • Productiviteit
  • Gezondheid en veroudering
  • Diensten in publieke sector

Organisatie en rol Singaporese overhead
De transformatie van Singapore Smart Nation ging niet snel genoeg. Voor een betere integratie van Singapore Smart Nation en digitale overheid is in mei dit jaar onder het overkoepelende ministerie van de Prime Minister’s Office (PMO) de Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG) opgericht. Deze groep bestaat uit de Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) waarbinnen alle beleidsmakers voor het Smart Nation programma zitten en het uitvoerende orgaan Government Technology Agency (GovTech). Het samen brengen van planning, beleid en implementatie van het Smart Nation plan in de SNDGG versnelt het effect van de overheidsbijdrage en bevordert de doelstelling van Singapore Smart Nation.

Het Smart Nation overheidsorgaan SNDGG versterkt de digitale infrastructuur van de overheid voor het leveren van publieke diensten. Dit zijn digitale oplossingen voor efficiëntere netwerken en diensten voor inwoners en bedrijven en beter gebruik van bronnen met minimale invloed op de omgeving zoals ICT oplossingen voor slimmere stedelijke transport netwerken, verbeterde watervoorzieningen en afvalverwerking en efficiëntere licht en warmtehuishouding van gebouwen. SNDGG werkt samen met andere miniseries. Een voorbeeld is de samenwerking van SNDGG met de Land Transport Authority (LTA) in het gebruik van data voor het optimaliseren en verder verbeteren van openbaarvervoer en experimenten met zelfrijdende voertuigen. Daarnaast is de SNDGG verantwoordelijk voor het ontwikkelen van digitale Smart Nation platformen voor het katalyseren van innovaties zoals platvormen voor het delen van digitale data voor het ontwikkelen van applicaties, een nationaal digitale identificatie raamwerk en het ondersteunen van het gebruik van Internet of Things (IoT). Begin dit jaar noemde Prime Minister Lee drie projecten waarin hij snel vooruitgang wil zien. Ten eerste het invoeren van een geïntegreerd sensornetwerk zodat alle sensoren met elkaar kunnen communiceren. Ten tweede het digitaal identiteitssysteem en tot slot E-payment project voor contactloos betalen.

GovTech, het uitvoerende overheidsorgaan van SNDGG, richt zich op de digitale transitie van de overheid en speelt een belangrijke rol in het bouwen van de digitale infrastuctuur, platvormen en applicaties voor Information Communication Technology (ICT). De CTO’s van de Singaporese overheidsorganisaties zijn gedetacheerd door GovTech met als doel integrale aanpak en uitrol van ontwikkelde technologie en applicaties te verbeteren. GovTech participeert in het beleid voor ICT infrastructuur en cybersecurity van Singapore. Het Ministry of Communication and Information (MCI) is ter ondersteuning van het Singapore Smart Nation plan verantwoordelijk voor het beleid en ontwikkeling van de ICT sector en het creëren van een ICT en media ecosysteem inclusief cyber security strategie in Singapore.

Een andere prioritaire afdeling voor het ontwikkelen van Singapore Smart Nation die onder het PMO zit is het National Research Foundation (NRF). Het NRF bepaald het R&D beleid in Singapore.

 
Figuur 2:Overheidsstructuur Smart Nation en IT

De digitale agenda in Singapore
De kansen en uitdagingen van de digitale transitie zijn een gezamenlijke opgave voor ondernemers, werknemers, onderzoekers en beleidmakers. Daarbij speelt de Singaporese overheid in op technologische ontwikkelingen en zorgt voor randvoorwaarden. In Singapore is de Infocommunication Media Development Authority (IMDA) het overheidsorgaan onder het ministerie van Information en Communication, dat verantwoordelijk is voor ICT beleid en ontwikkeling.

Het eerste nationale IT platform in Singapore werd in 1980 geformuleerd, gericht op het ontwikkelen van IT expertise en het gebruik van computers binnen de overheid. Het laatste nationale ICT plan, opgesteld door het Ministerie van Communicatie en Informatie (MCI) in 2015 ter ondersteuning van Singapore Smart Nation, is het Infocomm Media 2025. Het Infocomm Media 2025 plan is opgesteld in samenwerking met IMDA, GovTech, National Research Foundation (NRF) en het Economic Development Board (EDB). In het Infocomm Media 2025 plan staan de strategische infocommunicatie en media plannen die de visie van Singapore Smart Nation complementeren. Speerpunt is het verbeteren van de koppeling tussen ontwikkeling en industrie.

Voor het ontwikkelen van het Infocomm Media Ecosysteem zijn drie strategieën opgesteld. De eerste strategie is het gebruik van data, communicatie en technologie gericht op een goede infrastructuur en het verzamelen, delen en strategisch gebruik van data. Singapore heeft een data portal waarop data beschikbaar is voor openbaar gebruik. Toepassingen voor de enorme hoeveelheden data zijn nog nauwelijks ontwikkeld. Onder deze pijler valt ook het geïntegreerde sensor netwerk. Verschillende organisaties maken gebruik van andere sensornetwerken waardoor data onderling niet gedeeld kan worden. Oplossing hiervoor is het introduceren van een centraal nationaal sensor netwerk. Investeringen in een verbeterd ICT netwerk is nodig om het verzamelen en efficiënt gebruik van data te ondersteunen. Data Science Consortium is opgezet voor lokale universiteiten en Agency for Science, Technology and Research (A*Star) met als doel samenwerking in data science onderzoek te versterken tussen kennisinstituten en industrie.

De tweede strategie is de ontwikkeling van kennis en bedrijven op het gebied van ICT door het stimuleren van start-ups, onderwijs in digitalisering en het opzetten van proeftuinen. Singapore promoot zich als Living Lab waar smart city innovaties getest kunnen worden. In Smart Living Lab Yuhua worden o.a. sensoren getest voor het monitoren van ouderen. Goede uitleg over de nieuwe technologie blijkt essentieel om ouderen te laten participeren in het sensor programma.

De derde strategie is het verbinden van mensen met elkaar en de overheid door technologie. Bijvoorbeeld door het aanbieden van service apps van de overheid, draagbare sensoren of geïntegreerde sensoren in de woning voor de gezondheidzorg en het inzetten van virtual reality simulaties. De Singaporese overheid wil elektronisch betalen verder invoeren en toewerken naar een natie waarbij niet meer contant betaald kan worden. Plan is dat in 2020 in het openbaar vervoer alleen elektronische betalingen nog mogelijk zijn. De overheid onderkent dat een aantal groepen zoals ouderen en de armeren de dupe dreigen te worden als contant betalen niet meer mogelijk is.

De IMDA roadmap bevat technologieën die belangrijk zijn voor de oplossingen digitaal klaar te zijn voor de toekomst. Deze gerelateerde ICT ontwikkelgebieden zijn Big Data & Analytics, Internet of Things (IoT), Cyber Security, Artificial Intelligence, Immersive media. Daarnaast wil Singapore de link tussen ontwikkeling en industrie verbeteren zodat IP beter vertaald wordt naar producten en diensten.

Digitale infrastructuur
De digitale infrastructuur is de fundering van Singapore Smart Nation. Beschikbaarheid van voldoende en snelle betrouwbare netwerken zijn een randvoorwaarde voor de economische groei in Singapore. Het overheidsorgaan IMDA is de drijvende kracht achter de programma’s voor de digitale infrastructuur.

Singapore is voorzien van een nationaal glasvezel netwerk. Dit netwerk is de afgelopen jaren door heel Singapore aangelegd zodat iedereen toegang heeft tot breedband internet. Aandacht voor de ICT infrastructuur ligt nu op het verbeteren van de bestaande netwerken. Het volgende nationale vaste breedband netwerk dat uitgerold wordt naar alle huishoudens, scholen, overheidsgebouwen, bedrijven en ziekenhuizen heeft ultra hoge breedband snelheid van 1Gbps en meer.

Singapore heeft drie mobiele 4G-netwerken. Openbare ruimten beschikken over gratis Wifi hotspots; Wireless@SG. Het huidige aantal gratis Wi-Fi hotspots is 14.000 en zal in 2018 groeien tot 20.000. De hotspots zijn te vinden in veel openbare gebouwen zoals trein stations, bibliotheken, ziekenhuizen, buurtcentrums, winkelcentra en horeca gelegenheden. Naast het uitbreiden van het aantal hotspots investeert Singapore in de snelheid van de netwerken.

Het datagebruik van de mobiele netwerken groeit continue door groeiende vraag naar IoT netwerken en VR applicaties. Om aan deze vraag te kunnen voldoen bereid Singapore zich voor op de volgende generatie mobile technologie, het 5G netwerk. Met overheidssteun kan 5G technologie in Singapore getest worden door bedrijven. Geïnteresseerde bedrijven voor het testen van 5G kunnen gebruik maken van een van de twee 5G raamwerken. De ‘Technology Trial’ voor het testen van materiaal en R&D voor telecommunicatie diensten op niet commerciële basis. De ‘Market Trial’ is voor het testen van commerciële potentie van nieuwe technologie, diensten of producten die nog niet commercieel in Singapore worden aangeboden. De testbeds kunnen tot eind 2019 gebruikt worden. Dit geeft voldoende tijd om de eerste fase van 5G standaardisatie te testen die midden 2018 verwacht wordt. Deze testen geven inzicht hoe 5G in de praktijk zal werken. Daarnaast verschaft het de overheid inzicht in de benodigde beleidsontwikkelingen om het uitrollen van 5G technologie te faciliteren.

Onderwijs en kennis
Singapore heeft zich in de laatste 50 jaar ontwikkeld van handelseconomie tot service- en kenniseconomie en wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een innovatie gedreven economie. Deze verschuiving van de economie leidt tot verschuiving van de arbeidsvraag en vraag naar kennis en vaardigheden. Educatie is een belangrijke aanjager voor de economie in Singapore, een land zonder natuurlijke hulpbronnen. In het onderwijs is daarom een transitie gaande van kennis gedreven onderwijs naar innovatie gedreven onderwijs. Een leven lang leren is nodig om mee te kunnen met de veranderende economie en de daarbij behorende vaardigheden. Singapore ondersteunt dit en stimuleert talenten zich te specialiseren in ICT, cybersecurity en data analyse.

Digitalisering verandert de aard van het onderwijs en de wetenschap. Ontwikkeling van vaardigheden voor de digitale samenleving vraagt goed gebruik van ICT in het onderwijs. Digitale geletterdheid is een van de pijlers van het overheidsorgaan IMDA. In samenwerking met het Ministry Of Education (MOE) heeft de overheid het ICT Manpower Development Plan opgezet met als doel ICT kennis en vaardigheden te integreren in onderwijs en betere aansluiting van professionals op banen in de ICT sector. De ICT infrastructuur op scholen wordt ondersteunt door de overheid. Daarnaast bouwen kinderen ICT basiskennis op en ontwikkelen informatietechnologie vaardigheden. Scholen geven les in programmeren, coderen en robotica. Op scholen in Singapore wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale technologieën in het schoolsysteem, zoals het gebruik van Virtual Reality (VR). In 2018 introduceert Singapore een online leer portaal. De basisfuncties van deze Singapore Student Learning Space (SLS) wordt door 62 basis en middelbare scholen getest en in 2018 bij alle scholen uitgerold. Dit online platform maakt leren aantrekkelijker door gebruik van interactieve bronnen als video’s, animaties, simulaties , spellen en quizzen. Studenten kunnen vakken aanpassen op interesse en in eigen tempo studeren.

Voor cyber security trainingsprogramma’s werkt het IMDA samen met de CSA in het Cyber Security Associates and Technologists programma. Hierbij werkt de overheid met bedrijven samen om cyber security kennis voor ICT professionals aan het begin van hun loopbaan tot ongeveer 5 jaar werkervaring naar een hoger niveau te brengen. Professionals worden aan bedrijven gekoppeld en in de bedrijven getraind.

Onderzoeksagenda
Het NRF bepaalt de nationale onderzoek agenda van Singapore. Het in 2016 gepresenteerde Research Innovation Enterprise 2020 (RIE2020) van het NRF vormt de basis voor de kenniseconomie en de ambitie voor een Smart Nation. Het plan presenteert waarvoor een budget van 19 miljard Singapore dollar (ruim 12.2 miljard euro) wordt uitgetrokken om innovatie, onderzoek en ontwikkeling te versterken en Singapore te positioneren als R&D-hub. Het plan is gericht op samenwerking en versterken van de verbinding tussen wetenschap en industrie en definieert vier technische domeinen.

  • Advanced Manufacturing and Engineering (AME),
  • Health and Biomedical Sciences (HBMS)
  • Urban Solution and Sustainability (USS)
  • Services and Digital Economy (SDE).

Onder Advanced Manufacturing and Engineering vallen technologie ontwikkelingen voor groei in productie en de High Tech sector. Health and Biomedical Sciences is gericht op welzijn en gezondheid van de inwoners en Urban Solution and Sustainability op ontwikkelingen van een duurzame en leefbare stad. Het vierde domein, Service and Digital Economy, staat voor het ontwikkelen en integreren van digitale innovatie en diensten en is cross-sectoraal over de andere drie domeinen. Digitale technologische ontwikkelingen in smart industrie zoals automatisering en robotica die leiden tot verhogen van productiecapaciteit en ondersteunen van de High Tech sector. In de gezondheidszorg vormen digitale technologie oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van vergrijzing en chronische ziekten, zoals voorspellende analyses maken gebaseerd op verzamelde real-time data van ontwikkelde IoT apparaten. Denk daarbij aan slimme applicaties voor het nemen van medicijnen en bewegingssensoren. Tot slot stimuleert het NRF technologische innovaties om de stad duurzaam en leefbaar te houden. Stedelijke mobiliteit richt zich op ontwikkeling van digitale en autonome technologieën zoals autonoom en elektrisch vervoer, real-time analyses, modelleren en simuleren van routes en dynamisch aansturen van verkeerstromen.

Naast de vier technische domeinen zijn drie cross-sectorale programma’s. Het eerste richt zich op wetenschappelijk onderzoek en wil het academisch niveau naar een hoger niveau tillen en deze verbinden met toegepast en industrieel onderzoek om groei te realiseren. Het tweede programma richt zich op het creëren van een maatschappij die onderscheidend is door haar innovatie- en onderzoekscapaciteiten. Het derde programma richt zich tot slot op het versterken van het innovatie veld en het creëren van een goede basis van innovatieve ondernemingen die zorgen voor nieuwe en ontwikkelingen en versterking van het economische concurrentievermogen van Singapore. De overheid faciliteert de innovaties in de publieke en private sector bijvoorbeeld door beleidsaanpassingen voor nieuwe technologieën.

Vanuit de overheid wordt internationale samenwerking met kennisinstituten, kenniscentra en onderzoekers gestimuleerd. In het nieuwste RIE2020 is sterke aandacht voor MKB en startups. Het innovatiebeleid stimuleert onderzoekers met kansrijke technologieën zelf de markt op te gaan. MKB wordt ondersteund met het omarmen van digitale technologie oplossingen.

Kansen voor innovatie samenwerking
Singapore heeft een goede digitale infrastructuur, living labs om nieuwe ontwikkelingen te testen en investeert in R&D. Op veel gebieden werken Singapore en Nederland al samen. Overheidsdelegaties wisselen kennis uit over programma’s en oplossingen voor de verouderende populatie. Daarnaast is kennisuitwisseling tussen Nederlandse Smart Cities en Singapore Smart Nation. Niet alleen op overheidsniveau maar ook kennisinstellingen en bedrijven werken samen aan digitale oplossingen van nationale uitdagingen. Voorbeelden zijn samenwerking van TNO en 2getthere met Singaporese partijen op het gebied van autonoom vervoer en IJsfontijn met UMCG met serious games voor het trainen van medische staf.

Kansen voor innovatie samenwerking liggen in oplossingen die bijdragen aan het omgaan met de nationale uitdagingen. Een grote bijdrage hierin hebben IoT en kunstmatige intelligentie oplossingen in de gezondheidszorg, transport en verhoging van productiviteit in de industrie.

Meer informatie?
Voor meer informatie neem contact op met de Innovatie Adviseurs in Singapore via sin-ia@minbuza.nl en kijk op www.ianetwerk.nl voor informatie en eerder gepubliceerde artikelen over innovatie in Singapore.

Bronnen
Voor dit artikel zijn de volgende websites geraadpleegd: https://www.smartnation.sg/, https://www.tech.gov.sg/, https://www.imda.gov.sg/, https://www.nrf.gov.sg/rie2020

De volgende weblinks en artikelen gebruikt: