Singapore investeert in proeftuin en kenniscentra voor maritieme sector

In Maritime & Offshore by Astrid Seegers

Artikel | 30 maart 2017 | Astrid Seegers

Op 8 maart 2017 kondigde de Singaporese havenautoriteit, een proeftuin en drie kenniscentra aan om onderzoek en ontwikkeling binnen de maritieme sector te versterken. De proeftuin biedt bedrijven en kennisinstellingen de mogelijkheid technologie te ontwikkelen en testen in een real-life omgeving. De kenniscentra worden opgezet in samenwerking met universiteiten en polytechnics (middelbaarberoepsonderwijs). Daarnaast breidt de havenautoriteit het Maritime Cluster Fund uit, dit fonds geeft ondersteuning aan bedrijven op het gebied van mankracht, uitbreiding, bijvoorbeeld het verbreden van het bedrijfsportfolio, en verbetering van productiviteit.

De Singaporese havenautoriteit (MPA) valt onder het Ministerie van Transport. MPA stimuleert onderzoek en ontwikkeling in de sector door het beschikbaar stellen van fondsen. MPA heeft hiermee als doel de positie van Singapore als maritieme hub en kenniscentrum te versterken. Daarnaast investeert MPA op deze manier in een verbetering van de productiviteit, efficiënt gebruik van ruimte, veiligheid en schonere omgevingscondities rondom haven en bunkering-faciliteiten.

Proeftuinen voor productiviteit en efficiëntie Het MPA Living Lab zal een omgeving bieden waarin technologieën kunnen worden ontwikkeld en getest in een real-life omgeving. De visie van MPA op de ontwikkeling van de maritieme sector is een beweging naar hoogwaardige technologie en producten en services voor de internationale markt.

Aandachtsgebieden MPA Living Lab
Data analyse en intelligente systemen Data gebruiken voor slimmere besluitvorming, bijvoorbeeld voor het voorspellen van verkeerscondities en potentiele aanvaringen, toepassingen die geïntegreerd kunnen worden in het vessel traffic management system (VTS).
Autonome systemen en robotica Ontwikkelen en testen van autonome vaartuigen en drones, gericht op het verbeteren van productiviteit, belangrijk aspect is het ontwikkelen van richtlijnen voor het testen van dergelijke systemen.
Slimme en innovatieve infrastructuur Innovatieve concepten zoals multifunctionele (drijvende) platforms voor aanleggen en laden van schepen, gericht op het optimaliseren van ruimte aan land en in de wateren van Singapore.
Veiligheid Gebruik van sensoren voor het lokaliseren van indringers en het monitoren van incidenten, maar ook cyber resilience speelt hier een rol.

MPA is op dit moment op zoek naar een locatie voor het kadegedeelte van de proeftuin. Voor het testen van technologieën op het gebied van autonoom varen, drones en drijvende platformen, zal per project een locatie worden toegewezen. MPA zet een panel op voor het beoordelen van voorstellen vanuit de industrie en kennisinstellingen.

Een andere methode waarmee MPA productiviteitsverbetering en innovatie binnen de sector stimuleert is middels het Maritime Cluster Fund (MCF). Het MFC is een fonds dat de industrie ondersteund in het aantrekken van arbeidskrachten en de ontwikkeling van personeel, in groei van het bedrijf bijvoorbeeld door portfolioverbreding en het verbeteren van productiviteit onder anderen door het implementeren van technologie. Het fonds is aan te spreken door bedrijven geregistreerd in Singapore.

Het MPA Living Lab is niet de eerste proeftuin gericht op onder andere terminal operatie. In de zomer van 2016 kondigde PSA Singapore Terminals het PSA Living Lab aan. PSA Singapore Terminals is de havenexploitant voor de Singaporese containerterminals, maar beheert ook internationaal een aantal terminals. In totaal exploiteert PSA zes terminals in Singapore: Tanjong Pagar, Keppel, Brani Island, Pasir Panjang and Sembawang. Het PSA Living Lab is een proeftuin voor het integreren van innovatieve oplossingen in een real-life havenomgeving. Een van de projecten is het Automated Guided Vehicle (AGV) system. In 2017 moeten 30 AGV’s operationeel zijn in de Pasir Pajang terminal. PSA investeert daarnaast ook in veelbelovende start-ups doormiddel van het PSA unboXed Incubator programma. De start-ups kunnen in aanspraak maken op een seed-fund en de proeftuin gebruiken voor verdere ontwikkeling van producten en diensten.

Stimuleren samenwerking met kennisinstellingen: Centres of Excellence
Het Singapore Maritime Institute (SMI) coördineert en financiert onderzoek en ontwikkeling door en in samenwerking met universiteiten en de industrie. SMI is opgezet door de Maritime and Port Authority (MPA), A*STAR, de overkoepelende organisatie voor toegepast onderzoek en de Economic Development Board (EDB). In 2017 zal SMI samen met MPA en de universiteiten en polytechnics (middelbaarberoepsonderwijs) in Singapore drie kenniscentra opzetten. Het eerste zogenaamde Centre of Excellence (CoE) wordt opgezet in samenwerking met de Nanyang Technological University (NTU). De onderzoeksgroep Maritime Clean Energy van het onderzoekscentrum voor energie van NTU (ERI@N) speelt hierin een leidende rol. Deze CoE zal zich richten op milieu en energie in relatie tot de maritieme sector. De onderzoeksgroep binnen ERI@N voert nu projecten uit gericht op vermindering van schadelijke uitstoot, elektrificatie van havenoperaties, energiemanagement op schepen en schonere en alternatieve brandstoffen voor scheepvaart. Onderdeel van deze groep is het Maritime Energy Test Bed (METB). Het METB is een testinstallatie voor groene scheepvaart en haventechnologieën. Het METB bestaat uit een 1.2 MW dieselmotor en bijpassende apparatuur voor onderzoek naar het verminderen van schadelijke uitstoot. De faciliteit is te gebruiken door universiteiten, onderzoekinstituten en bedrijven.

Kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen
De Singaporese overheid erkent het belang van de maritieme sector voor Singapore en is zich bewust van toekomstige uitdagingen. Productiviteit en duurzaamheid vormen de belangrijkste pijlers, waarbij duurzaamheid zich ook richt op het verbeteren van de leefomgeving. Door middel van verschillende fondsen en door het inrichten van proeftuinen stimuleert de overheid ontwikkeling. Door het opzetten van kenniscentra proberen MPA en SMI de samenwerking tussen industrie en onderzoeksinstellingen te verbeteren. Singapore is interessant voor bedrijven en start-ups die technologieën verder willen ontwikkelen en op zoek zijn naar een geschikte testomgeving. Daarnaast beschikt Singapore over een aantal sterke onderzoeksgroepen waarmee de industrie samen kan werken in onderzoek en ontwikkeling.

Ook bedrijven met bestaande technologieën kunnen terecht in Singapore. Zowel hardware als software die havenoperaties optimaliseren zijn gewild. Hierbij kan gedacht worden aan intelligente kranen, AGV’s, maar ook computerprogramma’s die vaarbewegingen in kaart brengen en vaarroutes adviseren. Voor de haven, scheepswerven en de petrochemische industrie zijn autonome systemen en robotisering een belangrijk aandachtsgebied. Op het gebied van duurzaamheid gaat het vooral om vermindering van schadelijke uitstoot door scheepvaart en elektrificatie van bijvoorbeeld havenoperaties.

Meer informatie?
Voor meer informatie neem contact op met de Innovatie Adviseurs in Singapore via sin-ia@minbuza.nl en kijk op www.ianetwerk.nl voor informatie en eerder gepubliceerde artikelen over innovatie in Singapore.

Bronnen
Voor dit artikel zijn de volgende websites geraadpleegd:

En de volgende weblinks en artikelen gebruikt: